Til forstanderskapet skal innskyterne velge 3 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Stemmerett har alle innskytere som de siste 6 måneder har  hatt  innskudd i banken på minst kr 2.500,-. 

Bare myndige  personer  kan stemme ved valget. Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet, samt valgkomitéens forslag til nyvalg blir lagt ut i bankens lokaler, og publisert på vår hjemmeside, etter valgkomitéens møte.

Etnedal, den 14. februar 2019
Harald Bjerknes
forstanderskapets leder

 

VALGKOMITÉENS FORSLAG:

Valgkomitéen hadde møte i bankens lokaler mandag den 28. januar 2019. Det skal velges 3 nye forstandere for en periode på 4 år, og 4 varamedlemmer til forstanderskapet for en periode på 1 år. Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted og foreslår følgende kandidater til forstandere:

  • Turid Hagaseth Byfuglien - gjenvalg
  •  Aage Øverli - gjenvalg
  •  Bjørnar Fjeld - ny
  •  Unni Klevgård - gjenvalg
  •  Anne Grete Lyshaugen - gjenvalg
  •  Kjell Ivar Kompen - gjenvalg
  •  Svein Granseth - gjenvalg 

De tre som får flest stemmer velges som innskytervalgte forstandere for 4 år. Resterende kandidater settes opp som varamedlemmer for 1 år i nummerrekkefølge etter avgitte stemmer.