Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Etnedal Sparebank. Som kunde kan du være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer. Valgdag er satt til tirsdag 16. mars 2021, og foregår i bankens lokaler på Dokka og Bruflat i bankens åpningstid.

Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • 3 medlemmer til forstanderskapet for 4 år

Hvem kan stemme og hvem kan velges?
Myndige innskytere i Etnedal Sparebank som bor i de kommuner banken har kontorer, kan velges som medlem eller varamedlem til bankens Forstanderskap. Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Den som velges er pliktig til å stille som medlem, med mindre de har vært medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken.

Oversikt over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.

Forslag til kandidater
Banken har en egen valgkomite. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater til valgkomiteen. Forslagene må:

  • Inneholde kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse
  • Være underskrevet av forslagsstiller og påført forslagsstillers fødselsnummer
  • Leveres i bankens lokaler innen 5. mars 2021 i lukket konvolutt merket med” kundevalg forstanderskapet”

Valgliste 
Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Denne og annet nødvendig valgmateriell legges ut ved nevnte ekspedisjonssteder på valgdagen.

Bruflat, 09.02.2021
Harald Bjerknes