Våre forpliktelser som en ansvarlig finansaktør er å være en pådriver og tilrettelegger for den nødvendige overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi forplikter oss til å følge miljølovgivning som er relevant for vår virksomhet, og arbeide aktivt for å sørge for at våre forretningsforbindelser følger miljølovgivningen som er relevant for deres virksomhet, og i deres markeder, også dersom dette er utenfor Norge.  

Eika Gruppen har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, og er medlem av UNEP FI, en global organisasjon for samarbeid mellom FN og finanssektoren. FNs 17 bærekraftsmål er verktøy for å bidra til en rettferdig og bærekraftig verden.  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som bank har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål, men Etnedal Sparebank har valgt å ha ekstra fokus på tre bærekraftsmål hvor vi anser at vi kan påvirke på en effektiv måte.  De prioriterte målene for vår virksomhet er mål nummer 5, 11 og 13; likestilling mellom kjønnene, bærekraftige lokalsamfunn og stoppe klimaendringene.  

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er med på å bidra til stabile og lønnsomme virksomheter og samfunn, noe som er viktig for Etnedal Sparebank. Vi har et sterkt fokus på dette i egen virksomhet og gjennom selskapene vi velger å samarbeide med. Det er i tillegg viktig å fremme likestilling i møte med våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Det er mye positivt innen likestilling i finansnæringen: lønnsgapet fortsetter å minke, større andel kvinnelige ledere innen finansnæringen, økt utdanningsnivå blant kvinner, 97% av fedrene tar ut foreldrepermisjon.

 

På den andre siden synker kvinneandelen i alle aldersgrupper, andelen kvinne akademikere synker og for få jenter studerer teknologi – noe som kan forverre likelønnsgapet. I tillegg er kun 1 av 4 administrerende direktører i finansnæringen kvinne.

 

Selv om vi i Norge har god likestilling i arbeidslivet så kan det bli bedre, og arbeidet med likestilling er dessuten et kontinuerlig arbeid. Etnedal Sparebank anser det derfor som viktig å fremholde et stort fokus på likestilling og mangfold, og har derfor valgt å ta inn FNs bærekraftsmål nummer 5 som et av bankens prioriterte bærekraftsmål

 

 

Mål 11: Bærekraftige lokalsamfunn

I Norge bor rundt 80 % av befolkningen i byer og tettsteder, og de fleste har tilgang til vann, veier, tjenester, energi og søppelhåndtering. Det er svært få hjemløse, og de fleste opplever byene sine som trygge. Som lokalbank er Etnedal Sparebank opptatt av at lokalsamfunnet i vårt primærområde skal våre trygge, gode og attraktive steder å bo.

 

Dette er et område banken bidrar positivt på flere måter, blant annet gjennom gaveutdelinger til lokale lag og foreninger, og gode lån til unge boligkjøpere for å kunne hjelpe de inn på boligmarkedet.

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Finansnæringen har et stort ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. Gjennom å tilby kundene våre økonomiske intensiver for å velge miljøriktige løsninger, og samtidig stille strenge krav til miljøhensyn når vi innvilger lån, bidrar vi til å dytte markedet i en grønnere retning.

 

Vi skal møte miljøutfordringen med effektiv ressursbruk og miljøriktige løsninger i hverdagen. Vi utarbeider derfor et årlig energi- og klimaregnskap som dokumenterer bankens forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk.

 

I tillegg har banken utarbeidet to nye produkter: grønt boliglån og grønt rehabiliteringslån. Les mer om disse produktene her.