Investering i enkeltaksjer via Norne Securities

Banken er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby handel med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities

Hos Norne Securities får du gratis tilgang til analyser, porteføljeoversikt, kursinformasjon og nyheter i sanntid og mulighet for stop/loss-ordre. Alt til lave kostnader.

Norne Securities er et verdipapirforetak underlagt konsesjon av Finanstilsynet til å tilby følgende investeringstjenester:
  1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i vphll § 2-2
  2. Utførelse av ordre på vegne av kunde
  3. Omsetning av finansielle instrumenter for egen regning
  4. Investeringsrådgivning som definert i vphl § 2-4 første ledd
  5. Plassering av offentlige tilbud som nevnt i vphl kapittel7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter
Norne Securities står fullt ut som ansvarlig for den virksomhet som agenten foretar på vegne av Norne Securities.