Den norske aksjeporteføljen hadde i april en avkastning på +3,37 %. Resultatet er 0,02 % bedre enn referanseindeksen - OSEFX - som på sin side endte opp 3,35 %. Eika Norge er med det opp 10,18 % hittil i år, hvilket er 3,57 % bedre enn OSEFX. 

Makro                                                                                                                                                                                                                                                               

April har vært preget av mindre tro på snarlige rentekutt. Dette har primært vært drevet av USA der økonomien fremdeles er svært sterk, og inflasjonen ikke har kommet ned slik FED har håpet. Den amerikanske 10-års renten har steget fra 4,3 % til nesten 4,7 % i løpet av måneden. 

Råvarer har generelt hatt en sterk utvikling i april. Dette gjelder spesielt metaller. Olje hadde en volatil måned styrt av den spente situasjonen i Midtøsten. Irans gjengjeldelse på Israel og usikkerheten dette medførte, viste seg imidlertid å være en topp i oljeprisen. Oljeprisen endte ned ca. 4 USD per fat, mens gassprisen i Europa er opp ca. 9 % for måneden.

Kronen har svekket seg ytterligere gjennom april. Mot de viktigste valutaene som USD og EUR har svekkelsen vært 2-3 %. Dette er positivt for mange av selskapene på Oslo Børs som eksporterer, men gir ytterligere press på inflasjonen. 

Norge Porteføljen

Nordic Semiconductor ble den sterkeste bidragsyteren i det norske fondet i april. De leverte tall for første kvartal som var på linje med forventningene i markedet, og kunne meddele at problematikken med høye varelagre i verdikjeden er over. Selskapet står nå foran en ny sykel og løfter inntjeningsforventningene fremover. Aksjen steg 39% i april. 

Norsk Hydro steg 16 % i april måned etter et kraftig løft i aluminiumsprisen. Selskapet sikrer priser 6 - 12 måneder frem i tid hvilket bidrar til høyere inntjeningsforventninger i andre halvår, samt 2025. Aluminiumsprisene steg på bakgrunn av sanksjoner mot russisk aluminium i Europa.

Kongsberg Gruppen la også frem sterke tall fra årets første kvartal. De øker topplinjekapasiteten med den nye fabrikken på Kongsberg, samt øke marginene gjennom effektivisering av leveranser. I tillegg skal de vente på klarsignal for å bygge ut kapasitet i USA. Kongsberg Gruppen er nå et helintegrert teknologiselskap med strukturelle makrotrender i ryggen – og endte opp 4,87 % i april.

Autostore leverte også tall i april måned. Topplinjen kom inn langt under det markedet forventet seg, mens ordreinntaket var høyere – noe tvetydig fra et aksjemarkeds ståsted. Sammen med frykt for nedsalg fra en av selskapets største aksjonærer, endte aksjen ned 19,92 % i april. 

Vinnere       

  • Nordic Semconductor  38,95 %
  • Norsk Hydro ASA                  15,96 %
  • Golden Ocean Group Ltd.      14,74 %        

                                                                                                                                                       Tapere

  • Autostore Holding AS          -19,92 %    
  • Tomra Systems                       -17,70 %
  • Norwegian Air Shuttle ASA   -10,78 %

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.